EHPEA

Klaver Flowers Plc. gave recognition to its employees on its annual celebration day. - EHPEA

Klaver Flowers Plc. gave recognition to its employees on its annual celebration day.

Klaver flowers Plc. gave recognition to its employees who had best work performance this year on its colorful annual celebration day.

Klaver flowers known for its different varieties of summer flower production is showing its exponential growth by contributing 4.5million USD export earnings annually into the national economy with only 52 hectare of production area.

The company created job opportunity for 1300 citizens and managed to transfer sustainable agricultural practice knowledge.


*************************************************

Klaver flowers IGM guyyaa ayyaana waggaa dhaabbaticha irratti hojjettoota isaa bara kana raawwii hojii gaarii qabaniif beekamtii kenneera.

Dhaabbatichi oomisha daraaraa gannaa gosa adda addaatiin kan beekamu dha waggaatti galii al-ergii Doolaara miliyoona 4.5 gara dinagdee biyyaalessaatti gumaachuun guddina isaa guddaa agarsiisaa jira, bal’ina oomishaa hektaara 52 qofa qaba

Dhaabbatichi lammiilee 1300f carraa hojii uumuun beekumsa shaakala qonnaa itti fufiinsa qabu dabarsuu danda’eera

Contact Info

Location : Micky Leyland Avenue on the Road to Atlas Hotel, NB Business Center; 6th floor; Room # 603

Phone : +251 11 6636750

P.O.Box: 22241 Code 1000

Email: info@ehpea.org

Blog Stats

  • 61,371 Visitor

Please follow & like us 🙂

Join The NewsletterThe Date is Approaching. Hurry Up!